Upotreba bora u proizvodnji šećerne repe

Bor je mikroelement veoma važan u prihrani šećerne repe. U metabolizmu biljke vrši sintezu i nakupljanje šećera, tj povećava digestiju. Takođe, nedostatak bora izaziva  suvu trulež u unutrašnjosti korena. Firma Tradeagro doo u ponudi ima 2 preparata na bazi bora:


1. Foliarel 21 B

Praškasti preparat koji sadrži bor u obliku Na-borata. U sebi ima 21% bora koji se odlično rastvara i topi i u toploj i hladnoj vodi. Može se mešati sa fungicidima za suzbijanje Cercospore u šeć. repi. Preporučuje se i zbog prisustva Na koji je bitan u metabolizmu biljke.

- Primenjuje se folijarno u dozi od 2 – 5 kg/ha u 2 ponavljanja

2. Foliarel Flussig

Tečno đubrivo koje sadrži 11% bora u obliku bor etanol amina. Dobro se meša sa većinom fungicida za Cercosporu (ne preporučuje se mešanje sa Mankozebom).

- Primenjuje se folijarno 2-5 l/ha u 2 ponavljanja