Turbo Root WG - Povrće nakon rasađivanja

Umesto upotrebe stajnjaka, utroška novca na njegov prevoz i radne snage na bacanje istog, kompanija Tradecorp nudi efikasnije i bolje rešenje. U pitanju je Turbo Root WG.

Ovaj proizvod u sebi sadrži:

- Ukupan huminski ekstrakt: 29,10% w / w

- Huminske kiseline: 14% w / w

- Fulvo kiseline: 15,1% w / w

- Slobodne aminokiseline: 22,2% w / w

- Organski azot (N): 3% w / w

- Fosfor (P2O5) rastvorljiv u vodi: 16,4% w / w

- Kalijum (K2O) rastvorljiv: 18% w / w

- Gvožđe (Fe) rastvorljivo u vodi i helirano EDDHA: 0,1% w / w

- Mangan (Mn) rastvorljiv u vodi i heliran EDTA: 0,2% w / w

- Cink (Zn) rastvorljiv u vodi i heliran EDTA: 0,2% w / w

- Molibden (Mo) rastvorljiv u vodi: 0,25% w / w

- Opseg ph stabilnosti helirane frakcije: 3-11

Bitno je znati da je temperaturni minimum za usvajanje fosfora 11 – 12 °C. Budući da huminska kiselina zagreva zemljište i imajući u vidu da Turbo Root sadrži 16,4% fosfora, biljka će ga dobro usvojiti čak i na početku vegetacije kada su temperature niže. Zahvaljujući slobodnim amino kiselinama Turbo Root ispoljava i antistres efekat i stimulativni efekat rasta tokom kritičnih perioda kakvo je i rasađivanje. Takođe pospešuje i razvoj korena i korenovih dlačica.

Uticaj Turbo Root–a na zemiljište:

- Poboljšava zadržavanje vode i fizičke karakteristike zemljišta (bolja oksigenizacija i aeracija zemljišta, formiranje agregata, drenaža ...)

- Poboljšava upotrebu đubriva koristeći poboljšavajuće hemijske karakteristike (bolji kapacitet za umnožavanje katjona, bolja dostupnost hranljivih materija i apsorpcija korena ...)

- Biološko poboljšanje (život mikroba, promocija ćelijske divizije ...)
Preporučena doza za povrće: 

 - 40kg/ha (pustiti kroz sistem ”kap po kap” u dva navrata, 20kg/ha nakon rasađivanja, a ostatak nakon 7 – 10 dana)

 - Svakih 10 dana na 1000m trake ”kap po kap” dozirati 1kg Turbo Root–a