Lower 7

Lower 7 je je preparat na bazi UREE uz dodatak visoke količine sumpora. Sadrži 15% ukupnog azota i 40% sumpora. Preparat ima niski pH, pH<1 pa se koristi za zakišeljavanje vode za sistema fertirigacije, za smanjenje tvrdoće vode, kao đubrivo za kulture koje traže kisela đubriva, ali i kao sredstvo za čišćenje sistema za fertirigaciju na kraju vegetacije od taloga kamenca, algi i drugih nečistoća.
Doza primene:


1. Za neutralizaciju karbonata (tvrda voda) količina preparata Lower 7 zavisi od količine karbonata u vodi. Prosečna doza primene preparata je 200-400 ml na 1000l vode ( za vodu koja ima 200mg/l bikarbonatnog jona doza primene je 200ml/ 1000l vode).

2. Za zakišeljevanje vode, potrebno je postepeneo dodavati Lower 7 u vodu, dok se ne postigne željeni pH. Tačnu vrednost pH vode potrebno je kontolisati pehametrom pre primene.

3. Za čišćenje sistema fertirigacije potrebno je pH vode namestiti na 3, ubrizgati rastvor u sistem za fertirigaciju u trajanju od 20 min, i ostaviti sistem u mirovanju 3h, ponoviti tretmana sa rastvorom pH vrednosti 3 tokom 20-30 minuta pa onda sistem isprati čistom vodom 20-30 min.


Za razliku od ostalih kiselina koje se koriste za zakišeljavanje vode (nitratna, fosforna, sumporna) nije agresivan tokom primena, nije opasan za rukovanje, ne nagriza delove sistema za fertirigaciju, nije potrebno posebno čuvanje preparata.


Napomena: Ne mešati sa ostalim đubrivima, nije kompatibilan sa kalcijum-nitratom.


 

Pehametar pre i posle primene preparata Lower 7